ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން އިން ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އެޑްވާސް ފައިސާ ދައްކައިފި

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކާއެކު 2 ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެފް.ޑީ.ސީއިން ސޮއިކޮށްފި

މާލޭގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ “މިކްސް ރެޒިޑެންޝިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” ގެ ބިޑް ހުށަހެޅުން

ފަހި ދިރިއުޅުން އަޝޯކާ ބިލްޑްކޮން ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފަހި ދިރިއުޅުން ޖޭއެމްސީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އެގްޒިމް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑާއި ދެމެދު ލެޓަރ އޮފް އިންޓެންގަ ސޮއިކޮށްފި

ފަހި ދިރިއުޅުން އެންބީސީސީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި