ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އެއްފުރާޅެއްގެދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުގެ ދަށުން 25 މާރިޗު 2019 ގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒަކީ އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހިފައިވާ ބުރަ ލުއިކޮށްދީ، ދެމެހެއްޓެވެނިވި ގޮތެއްގައިބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ފަހި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން، މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑައިޒްޑް އަގެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އަލަށް ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ވިޝަން

ފަހި ދިރިއުޅުމެއް. ފަހި މުސްތަގްބަލެއް.

2000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއީ އެންބީސީސީ (އިންޑިއާ) ލިމިޓެޑް އާއި އީޕީސީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފި  – ފަހި ދިރިއުޅުން އެންބީސީސީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް

މިޝަން

ގައުމަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން

މުޙައްމަދު އާޒިމް

ޗެއަރމަން

ސަލްފިއްޔާ އަންވަރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަހްމަދު އާތިފް

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

ރިޔާޒް މަންސޫރު

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

އަހްމަދު މުއްސިދު

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

އިބްރާހިމް ނިޒާމް

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

ހަސަން ސަފްވާން

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

Senior Management

ސަލްފިއްޔާ އަންވަރު

މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަެ

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

ޖިނާހް ޝަރީފް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

އައިމިނަތު ނަޝްވާ ހަމީދު

ޗީފް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

އަޚްމަދު އަމީން

މެނެޖަރ

ލީގަލް އެފެއަރޒް އެންޑް ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް

ހަސަން މާނިޙް އުމަރު

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރިޖެކްޓްސް

އަޚްމަދު ޝަމޫލް އަބްދުﷲ

މެނެޖަރ

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

ޝިފާ މުޚައްމަދު ސައީދު

މެނެޖަރ

ފައިނޭންސް

އަައިޝަތު ޝައިފާ އިމާދު

މެނެޖަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން